Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2015.08.31-től

A Pontolo.hu online hűség program üzemeltetője a Pontolo.hu Kft. (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113, adószám: 24751009-2-41; bankszámlaszám: 10300002-10607752-49020010; cégjegyzékszám:01-09-180372;) továbbiakban: Vállalkozó, a www.pontolo.hu honlapon regisztrált Felhasználók számára elérhetővé teszi, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) szerint részt vegyenek a Pontolo hűségprogramban.

A Pontolo.hu rendszerben történő regisztráció díjmentes és nem jár semmiféle vásárlási kötelezettséggel vagy vásárlási megkötéssel.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy regisztrációja során megadott valamint a felhasználás során keletkező adatokat a Pontolo.hu Kft. mint Adatkezelő kezeli. Az így kezelt adatokat harmadik fél részére átadhatja, amennyiben erre azokkal külön, erre vonatkozóan szerződést köt. A Pontolo kizárólag azon cégeknek adja át az adatokat, amelyek szerződött partnerei, vagyis Kereskedők.

Felhasználó és Vállalkozó között létrejött szerződéses jogviszonyra a jelen ÁSZF, valamint az online regisztrációkor kitöltött Adatlap vonatkozik. Felhasználó a regisztrációjával elismeri, hogy jelen ÁSZF tartalmát megismerte, az abban foglalltakkal egyetértett, magára nézve kötelezőnek fogadja el. A megállapodás értelmezése tekintetében irányadóak továbbá a www.pontolo.hu honlapon megtekinthető leírások, a Programra vonatkozó egyéb magyarázatok, ismertetők. A Rendszert minden olyan nagykorú természetes személy jogosult használni, aki a Regisztrációt elvégezte. Felhasználó kijelenti, hogy a regisztráció során közölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és pontosak, továbbá semmilyen olyan tényt, információt, vagy adatot nem hallgatott el, amely a Regisztrációs folyamatot befolyásolhatta volna. Regisztrációkor a közölt adatok a valóságnak megfelelősége nem kerül ellenőrzésre, az ebből eredő esetleges visszaélések/igények miatt a Vállalkozóval vagy bármelyik Kereskedővel szemben bárminemű követelés érvényesítése kizárt.

A Pontolo.hu online hűség rendszerben a Programhoz csatlakozó Felhasználók a Programot üzemeltető Vállalkozóval szerződéses viszonyban álló Kereskedőknél és azok szolgáltató helyein (a továbbiakban: Pontolo helyek) különféle, az egyes Kereskedők által kibocsájtott pontokat gyűjthetik és azok beváltásával meghatározott kedvezményeket vehetnek ígénybe. A Felhasználók regisztációja lehetővé teszi, hogy azonos Felhasználói névvel valamennyi szolgáltatást és kedvezményt ígénybe vegyék, azonban Felhasználók tudomásul veszik, hogy az így szerzett, kedvezményre jogosító pontok csak annál a Kereskedőnél válthatóak be, ahol felírásra kerültek.

A Pontolo rendszerhez történő csatlakozáskor (Regisztrációkor) a Felhasználó egyedi azonosítót (Usernevet), az online belépéshez tartozó jelszót, valamint a kedvezmények beváltásakor szükséges autentikációt jelentő PIN kódot. választ. A Usernév azonosítja a felhasználót az egyes Pontolo helyeken. A Usernév megváltoztatására nincsen mód, a jelszó és a PIN kód megváltoztatása belépett Felhasználók számára a Pontolo.hu online felületén lehetséges.

Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Kereskedők Pontolo helyein igénybe vett szolgáltatások kizárólagosan a mindenkori Kereskedőktől erednek, erre tekintettel azok teljesítéséért, magatartásáért Vállalkozó nem vállal semminemű kötelezettséget, felelősséget. Kereskedő szerződéses kötelezettsége megszegése esetén (hibás teljesítés, késedelmes teljesítés, nem-teljesítés, a teljesítés ellehetetlenülése Kereskedőnek felróható okból stb.) Felhasználó bármiféle igényt kizárólag csak Kereskedővel szemben támaszthat. Felhasználó a fentiek alapján tudomásul veszi, hogy a fenti okok valamelyikének bekövetkezése esetén nem tarthat igényt, további kedvezmény biztosítására, más Kereskedőnél történő kedvezmény biztosítására, vagy készpénzfizetésre.

Vállalkozó törekszik a Kereskedők és a Pontolo helyek körét mindinkább kibővíteni. Az aktuális Pontolo helyek listája valamint a pontok felírásának és a pontért beváltható kedvezmények leírása és feltételei a Rendszer honlapján megtekinthetőek, A Felhasználók által elért kedvezményes szolgáltatások igénybevétele nem átruházható, a kedvezmények készpénzre át nem válthatóak.

Felhasználó a regiszrációjának törlésével indokolás nélkül bármikor, azonnali hatállyal kiléphet a Pontolo rendszerbő. Ebben az esetben az összegyűjtött pontok a törlés időpontjában elvesznek, és Felhasználó semmilyen kártalanításra vagy kártérítésre nem jogosult.

Pontolo.hu Kft. jogosult a www.pontolo.hu honlapon bármikor egyoldalúan jelen ÁSZF-et módosítani, egyéb tájékozatási kötelezettség nélkül. A változtatásnak a honlapon történő közzétételét követő 14. naptári napon valamennyi Felhasználó számára hatályossá válnak.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályai az irányadók. Adatkezelési nyilatkozat


Minden jog fenntartva © 2021